فرم ثبت ایده جشنواره ایده‌های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی 1398

InnoMine 
فرم ثبت ایده جشنواره ایده‌های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی